19/11/14

Η Παπάς - Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ. Νο5


Για να καταλαβαίντι τς ιστουρίης π' σας λέγου ηγώ του Ξτουφέλ απ' του Πλουμάρ πρεπ να πιάστι να τς διαβάστι κατα σειρα απ΄γκ' πιο παλιά ημερουμηνία γιακί μιρικές ιστουρίης συσχιτίζουντι μιταξύ τους. Αρχινίστι απ' του Νο1 μι γκ' πιο παλιά ημιρουμινία.Θα τς βρείτι ούλις συγκιντρουμένις στου Άρθρα ανα θέμα μι ηπικιφαλίδα: Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ.


Πέταξα ψες  απ’ κ’ Μυτιλήν στσ’ Αθήνοις  για να πάγ,
για δλειά ηνός λιπτού μια μέρα έπριπι να φάγ

Του δικηγόρου μ έτριξα, ηγώ να συναντήσου,
για μια υπόθις ιμ παλιά έπριπι να τουν μλήξου

Πουρνό πουρνό στου ραντιβού τρέχου για να προυλάβου
τσι στου γραφείου τ  για να πάγ,  δυό ‘πουγραφές να βάλου

Νουρίς νουρίς ξιμπέρδιψα τσ’ είπα να πάγ για ψώνια
Μουναστηράκ τραβώ μιριά, έϊτσι ψουνίζου χρόνια


Όσις φουρές π’ κατέβινα σκ’ Αθήνα είχα δλιές
γρήγουρα έρχνα μια μακιά τσι  πίσου για τσι λιές

Σήμιρα θα του φχαριστιθώ μιας π’ λειπ τσι του Μαργέλ,
σουκάτς ε θα ν’ αφήσου θα πιω τσ’ ένα ρακέλ

Κάθι φουρά π’ κ’ είχα μαζί μ βάσταγι μια μιζούρα
τσ’ οκ ήθιλα να ψνήσου ιγώ αρχίναγι κ’ μουρμούρα

Χάμα λίμα τα ‘ργαλεία, ούλα  τσιώτι καταγής
λίμις, τσκούρια, κατσαβίδια τσ’ ότι γλιφκείς θα βρείς

Αγόρασα ένα πριουνέλ τσι μια μιγάλ σιατίρα
δυο παντιλόνια για τσι λιές τσι μια παγδούλα πήρα

Καθώς πιρπάτγουμ στου σουκάτς κιάλαρσα μια παρέα,
μπρουστά από 'να τραπιζέλ να την πιρνάει ουραία…

Παγένου λίγου πιο κουντά, στσύβου να δώ κι γίνιτι,
μπέρδιβι ένας κάκ  χαρκιά,  λίφτα φουνάζ να ρίχνιτι

Οσ  βάζαν μέσα  χλιάρκα, τσιρδέζαν ούλ  ντουν του χαζό
γκ τυχς είπα έκανις ξτουφέλ, παρά θα πάρς ηδώ

Πόνταρι μ’ λέει η διπλανός θα βγάλς πουλλά λιφτά,
βρες απ’ τα τρία τα χαρκιά πιο εχ απ’ ούλα του παπά

Τοσ  ώρα του μιλέτγουμ τσ’ είπα θα δείς βρε κιρατά
θα βγάλου μιρουκάματου, θα κάνου σιρμαγιά

Βάζου του δικαχίλιαρου μ στου σίγουρου χαρκί,
έτοιμους να τα πάρου, του ‘ξιρα απ’ κι’ αρχή

-Γύρστου τ’ λεγ βρε άτιμι τσι ζγάψι  μ τα λιφτάς,
γυρίζντου σβέλτα, μο κι να δώ, εν ήταν η παπάς

Δίαουλι λέγ μες του μυαλό μ, τα μπέρδιψις Ξτουφέλ
πουντέρνου τσ’ άλλα δέκα σι σίγουρου χαρτέλ

Πάλι , έδγιου παπάς έϊστι παπάς που νι η παπάς
Τα μάκια μ ντιντουμένα μι ξαφανσκί η παπάς

Έδγιου είνι τ’ φώναξα τσ’ είχα πια τώρα κ’ σιγουριά μ
γυρίζτου,  μα πάλί κ’έπαθα τσ’ έβριζα γκ’ καντιμιά μ

Ξτουφέλ μι λέν ημένα τσ’ είμι απ’ του Πλουμάρ
κουθόν ηγώ ε πιάνουμι, μη μι πιρνάς για μλάρ

Πουντέρνου τωρα είκους, να βγάλου τσι κ’ παλιά ζημιά
τα μάκια μ είχα δέκα στα χέρια τ π’ δλέβαν σα φουκιά

Ξαναγυρίζ φτο π’ τ’ εδξα,  διάβουλι  τσ’ ήταν η παπάς
κι θάργεις τ΄ειπα ρε ιμπνέ νόμιζς πους  θα μ’ τα φάς

Ώσπου  να του σνικάσου, συρμα φουνάζ ένας χουντρός,
μαζέψαν ουλ ντουν τα λιφτά τσι γίνανι καπνός

Κόφταν διξία τσ’ αριστιρά, χαθήκαν στα στινά
για πότι ηρήμουσει ή τοπους, ε ντ’ ούχα δει ξανά

Αρπά  τσι ένας γκ τσάντα μ, μ’ αυτά π’ είχα  ψουνίς
τσι πλάλι μάνι μάνι, τσάπμα τ’ φουνάζου να κ’ αφήσ

Τσ’ έδγιετς απόμνα μουναχός, άλαλους γύρζα  γύρου μ
τσι τα λιφτέλια μ έκλιγα π’ εβγαλα μι του ίδρου μ

Κατάλαβα κι έγινι, πάρέα ήταν ούλ αυκοί
τσι κόπλπου μ’ είχαν σκμένου τσ’ απόμνα γώ ταπί

Ξανά ε θα κουντέψου του σ’ αυκοί τσ’ απατιών
τσι τούτου π’ έπαθα ηγώ, του φσώ τσι δε κριών

Πάηκαν σαράντα χλιάρκα, σι κουρουιδέψαν ε Ξτουφέλ
τσ’ άντι να δούμι κι θα πεις σα σμίξ μι του Μαργέλ