23/7/14

Του Λαπ τοπ - Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ. Νο4


Για να καταλαβαίντι τς ιστουρίης π' σας λέγου ηγώ του Ξτουφέλ απ' του Πλουμάρ πρεπ να πιάστι να τς διαβάστι κατα σειρα απ΄γκ' πιο παλιά ημερουμηνία γιακί μιρικές ιστουρίης συσχιτίζουντι μιταξύ τους. Αρχινίστι απ' του Νο1 μι γκ' πιο παλιά ημιρουμινία.


Θα τς βρείτι ούλις συγκιντρουμένις στου Άρθρα ανα θέμα μι ηπικιφαλίδα: Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ.Χουρός μιγάλους γίνιτι σήμιρα στου τσαρσί 
του κάν η σύλλουγούς μας, κόσμου θα ν’ εχ πουλύ

Κάτσαμι σ' ενα τραπιζέλ τσι ουλ πίναμι ρακέλ
μη ζάλζι να μη πιώ πουλύ η γναίκα μ του Μαργέλ

Παρέγια είμαστι μιγάλ θα φάμι τσι θα πιούμι
στου κέφ άμα θα ν΄έρτουμι τσ' ένα τραγδέλ θα πούμι


Αρχίσαν παίζαν τ’ όργανα τσι πάνου π’ ήρταμι στα κέφια                                                      βγαίν σ’ γκ πίστα η πρόιδρους τσι σταματούν τα ντέφια 

-Λαχεία κβάρα λέγ έχουμι πάρτι να ηνισχύστι

αυτό είνι του κέρδους μας, να μας ηφχαριστίστι

Πουτέ λαχεία ε μπαίρνου ηγώ μι δώρα πουκηρέλια

τσκαλέλια τσι κουπούδις τσι φκνούδια πραγματέλια

-Να πάρς μ’ λέγ του Μαργέλ έχουν λαπ τοπ μιγάλου,

στου κουπιλδέλ π΄τα πούλει ηγώ τς έκανα του σινιάλου

Διαλέγου τσι τραβώ τριγιά τσι του Μαργέλ ιμ ένα
τα φούκσα τσι τα σταύρουσα για να βγούν κιρδισμένα

Αρχίνσι η κλήρους τσι τραβά ένα μικρό μουρέλ,

στα μάκια μ έ ντου πίστιβγα, του θκόμ του νουμηρέλ

Πρώκ φουρά πιά τσι σι μένα η τύχ ιμ χαμουγέλασι

του τάμα π’ έκανα στου Άγιου φένιτι έπιασι

Τσιρό μιλέτγουμ να του πάρου μα ήταν ακριβό

στου ίντιτρνιτ να μπαίνου τσι κ’ ώρα μ να πιρνώ

Πουρνό πουρνό πια σκώθκα τ’ ανοιγου να του δώ

τσι γκ’ κάρτα ηνιργουπίησα στου ίντιρνιτ να μπώ

Σαλάγουν τα κουμπέλια τα πάτγου μ στ΄ακτουρού

τσι βγαίν ρε κμπάρι μια γυμνή πανέμουρφ σουρλουλού

Τα μάκια μ ήβγαν ώξου, τσιστίδ χουρίς τα 'ρχέλια τς

τσ’ αρχίνσι θέμ να τρίβιτι τσι να μαλάζ τα βζέλια τς

Πάνου π’ γλυκάθκα σταματά γρήγουρα στου λιπτό

τσι γραφ σ’ κ’ ουθόν πους για να κ’ δώ να βάλου κουδικό

Μ’ πασάρ τσι ένα νούμιρου να πάρου κινιτό

να ξιμπλουκάρ του βίντιγιου για μα μπουρώ να γκ δώ

-Κ’ είνι τουτα τα π’ μ’ κανς μουρή, στα χέρια μη σι πιάσου,

γλήγουρα γώ τηλιφουνό φουβήθκα να μη κ’ χάσου

Να κ δώ πάλι ξανάρχιτι τσι αρχινά να πέζ

τρίβγουντ τσι αναστέναζι πάνου σ’ ένα τραπέζ

Ε πρόλαβα να του χουρτάσου λιγου να του χαρώ

φεύγ πάλι τσι μ’ έγραψι να τσ’ ξαναβάλου κουδικό

Τουκ η δλιά θα γίνιτι, μα μ΄είχι πιάς του γυναϊκ’κό,

ξανά πατώ τουν αριθμό τσι μ’ στέλν του κουδικό

Πάλι τα ίδια αρχινά, μα τώρα βαστά ένα μπουκαλέλ

τς΄αργά αργά του κατιβάζ κάτου απού του τσλαρδέλ

Κατάλαβα κι θα του κάν γκ’ πιρίμινα κ’ στιγμή

μα πάλι κοφκ τσι χάνιτι τσι μ΄άφσι πας’ γκ’ γλουχή

Ξτουφέλ λέγου μι λέν ημένα τσ’ απόψι σι γλιντώ

οκ τσι να μ’ κάνς θα σι χουρτάσου τσι θα σι ξαναδώ

Παίρνου ξανά του κινητο βάζου του νουμιράκ,

ήρτι τσι τώρα πια μη γνώρσι τσι μ’ στέλν τσ' ένα φιλάκ

Είδις Ξτουφέλ ηπιτυχίης ακόμα σαραγκίηζς

τσι γκόμινις τσ’ απ’ του γυαλί ακόμα σύ μπικγίηζς

Τα ίδια τσι καλύτιρα μ’εκανε πας κ’ ουθόν,

για μια στιγμή του σκέφκα λες να μη πιαν κουθόν

Μπά λέγου τσι συνέχσα έτσ ούλου του μησμιρέλ

του φχαριστίθκα χόρτασα μιας π’ ελπι του Μαργέλ

‘Οπιτι βρίσκου μ ηφκιρία τσ’ εν ήταν του Μαργέλ

ήμπινα γώ τσι έπιζα μ’αυτό του κουπιλδέλ

Μιτά φανήκαν τσ’ άλλες, γναίτσις λουγιώ λουγιώ
μ’ ούλις νταλαβιρίζουμ πέρνου μ καλά ιγώ

Πιρνά τσιρός κι σ’ένα μήνα παίρνου λουγαριασμό

του νουμιρέλ ξιπέρναγι του βασικό μισθό.                                                              

Έτριβγα τα ματέλια μ τσι έβριζα του χάλ ιμ
κουρόιδου πάστσις ρε Ξτουφέλ τσι χκύπγου μ του τσιφάλ ιμ.