23/4/14

Του Παναγύρ τουν αλόγουν - Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ.No2
Για να καταλαβαίντι τς ιστουρίης π' σας λέγου ηγώ του Ξτουφέλ απ' του Πλουμάρ πρεπ να πιάστι να τς διαβάστι κατα σειρα απ΄γκ' πιο παλιά ημερουμηνία γιακί μιρικές ιστουρίης συσχιτίζουντι μιταξύ τους. Αρχινίστι απ' του Νο1 μι γκ' πιο παλιά ημιρουμινία.


Θα τς βρείτι ούλις συγκιντρουμένις στου Άρθρα ανα θέμα μι ηπικιφαλίδα: Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ.


Σι μένα ήταν να σιμβούν ούλα τα παράλουγα 
σ’ γιουρτή σα πήγα γώ που τρέχουν τ’ άλουγα 

Γκύθκα μαζί μι του Μαργέλ, βάλαμι σκουλιανά 
πουρνό για να παγένουμι σκ’ απάνου ακκλησιά.

Σήμιρα είνι η γιουρτή μι τ’ άλουγα που τρέχουν, 
θα γιν ουραίου πανυγήρ φαγιά πουλλά θα ν’ έχουν

Σαντούρια παίζουν τσι δγουλιά μπόλκου θα ν’ έχ ρατσί 
στουπί θα γίνου τσι θα πιώ τσ’ ας είνι Τσιριατσή

Συμφώνσα μι του πρόεδρου του φίλου μ του Μιτρέλ 
μπρουστά μπρουστά να δώς σι μένα τραπιζέλ.

Αφού τηλειώς η γ’ ακκλησιά θα νει μιγάλ η φούρια
γακί θα τρέξουν πιο μιτά άλουγα τσι γαϊδούρια.

Είδαμι σέλις χαμαλιά τσ’ άλουγα στα ραχμάνια(1
γαδάρ πουλλοί να τρέχουνι τώρα χουρίς παλβάνια.

Σκουνσκίκαμι μα δε πειράζ του έθιμου ειν αυτό
βρώμσα ιγώ τσι στου Μαργέλ λέρουσι του παλτό.

Τσνούμι να πάμι τσι στου γλεντ που γίνιτι σ’ πλατεία
ν’ ακούσουμι του γκιουρούγλου(2) από την κουμπανία.

Η Μήτρους μ’ είχι ένα τραπέζ μπρουστά μπρουστά κρακζμένου
μιζέδις είχι μια κβαριά τσι μι ταψιά γιμζμένου.

Αρχίσαν παίζαν τα διουλιά τ’ αλόγουν του σκουπό
τσ’ όλα στην πίστα ήρτανι μι κάθι αφιντικό.

Θρουνιάσκα τσ’ απουλάμβανα ιγώ σκ πρώκ κ’ θεσ
μα τ’ ήρτι σ’ ένα άλουγου μπρουστά μ αυτό να χεσ

Πιτάχκαν τα σκατά, του πκάμσου μ γίντσει μαύρου
τσι του μαργέλ ε γκ’ γλύτουσι έμοιαζει σαν του χάρου.

Φαγιά μιζέδις τσι σκατά ούλα γινήκαν ένα
νησκός απόμνα μι κ΄ γλουχή, δεν έφαγα κανένα

Σκουπίσκα λίγου μι κ’ μαγκήλα, βρε τέτοια καντιμιά
τσ’ οσ’ ώρας να του πω, τρώγ τσ’ απ’ εν άλλου μια κλουτσιά

Πρίσκι του πόδιμ τσ’ έγινι νταβούλ σα μια μιλτζάνα
βρωμούσαν τσι γι κουπριγιές, η τύχ ιμ η ρουφιάνα

Νισκός σκουνζμένους τσι λιρός μέχρι γκ’ κουρφή χισμένους
σκώθκα να φύγου να πληθώ έδιετς σα π’ ιμ κτσασμένους

Τα παθα κμπάρι κι να πω γκ’ τσιφάλαμ γώ θα χπήσου
τσί κ’ άλλ φουρά του τραπιζέλ θα κλείνου πιά του πίσου

(1)ραχμάνια= Ειδικός βηματισμός αλόγων,
(2)γκιουρούγλου=Σκοπός των αλόγων,