13/2/14

-Πουτκοί ρουκανίζειν του τυρέλ μας - Καφινές «Η ωραία Λέσβος»


Ώρα  για τ’καθιηρουμέν ηπίστσιψ στου καφινέ «Η ΩΡΑΙΑ ΛΕΣΒΟΣ». Η καφινέ αυτός είνι του στετσ ιμ πουτέ ε μένου μόνος ιμ, άμα  παγαίνου ούλου τσι κάποιον θα βρώ να πιάσου κουβέντα. Σήμιρα κάθουντ ή Κόπς  χρόνια τσουμπάνς μι πουλλά ζα. Χαμπάρ ε μι πήρι , είμπα μέσα τσι κάτσα στου τραπέζι τ.

Τζουχτίρ: Τι κάνς Κόπ;

Κοπς: Καλά είμι. Θέλς να σι τσιράσου ένα ρακέλ έχου τσι καλό μιζιδέλ, Θκόμ λαδουτήρ. Κατέβασα μιρικά κασκαβάλια για να τα πλήσου έδγιου στου καφινέ.


Τ: Ε να μη σ’ απουχειρήσου βάλιμ λίγου, ξέρου πους τυρουκουμάς καλά.

Κ: Πάρι κουματέλ απί τούτουνα, είνι 5 μήνις μες του λάδ.

Τ: Μμμμ! Πουλύ ουραίου, τέτοιου ε ν΄ έχου ξαναφάγ.

Κ: Ουραίου είνι ντέ γι’ αυτό θέλειν να μας του πάρουν οι κρητικοι τσι γι Ναξιώτις. Εν είδις τι έγινι, κυκλουφουρούν τυριά στ’ ν’ αγουρά τς Ηλλάδους π’ γραφουν λαδουτήρ, λαδουτηράκι, τυρι σε λάδι κ.λ.π., του διάβασα πρόμα  σι  μια φημιρίδα.

Τ: Ναι τσι μένα του πήρι του μάτι μ, ξέρου πους του θκό μας του λαδουτήρ εινι Π.Ο.Π. κατουχηρουμένου τσι δεν εχ κανένας δικάιουμα να του εμπουρεύητι χρησιμουποιόντας τέτοιης ουνουμασίης.

Κ: Που έινι η αρμόδιγ να μας προυστατεύσειν ξέρουν να καθούντι μόνου στα γραφεία τσι να πληρουνόντι τσάμπα. Ριζίλ μας έκανι ένας κρητικός π’ ειπι ότ οι μυτιληνιοί έ ξερουν να κάνουν  λαδουτήρ. Τι να τ’ πεις, ιγώ ξέρου απ’ του προπάπου μ ότι καναμι λαδουτήρια τσι τα χώναμι στου λαδ.

Τ: Ναι όμους ε σι παραξηνεύβγ του γιγουνός ότ αυτοί π’ του κάνουν του βάζειν μες του λάδ τσι του πλιούν τσι μεις του φτούμι μες τα’ παραφίν τσι του πλιούμι χουρίς να εχ ηπαφή μι του λάδ. Που ακούστσι του ημιτασιόν να εινι μι του παραδουσιακό τρόπου καμουμένου δηλ. μες του λάδ τσι του κατουχηρουμένου να φαίνιτι σαν ημητασιόν αφου δεν έχ καμία ηπαφή μι του λάδ. Ετς όπους παγαίνουμι θα χάσουμι τσι τα δικιώματα.

Κ: Ε μι νοιάζ τι κάνεινν η γ’ άλλ τσι τα ηργουστάσια ημείς οι τσουμπάνδις απί παλιά μέσ στου λάδ  βάζαμι τα κασκαβάλια τσι μιτά του πλιούσαμι. Ημένα είνι παραδουσιακό, τώρα άμα αυτοί λουγιάζειν τν’  ηφκουλία τουν κακό τ’ τσιφαλιού τουν.

Τ: Πρέπ να καθήσουν κάτου τσι να βρουν ένα τρόπου να συντηρείτι τσι να  πουλιέτι του λαδουτύρ μι του παραδουσιακό τρόπου, μες του λαδ, για να μπορούμι να μλούμι αλλιώς θα χάσουμι του δίτσιου μας. Τσ’ οχ μόνου στου τυρί άλλά τσί σ’ άλλα προυϊόντα μας.

Κ: Ετς πρέπ να γίν, πάρτου χαμπάρ, πουτκοί ρουκανίζειν του τυρέλ μας.