28/1/14

- Έκλεισι η ουδός Ζουουδόχου πηγής

Μιγάλ κυκλουφουριακή κίνησ είχι προυχτές η δρόμους τς λαγκάδας η Ζουουδόχους πηγής. Η λόγους ήταν ότι κάποιους έβαζι πιτρέλιου θέρμανσης στου σπίτι τ . 

Φινόμινου εξιριτικά σπάνιου στς μέρις μας λόγου τς κρήσς . Τα συνιργεία απ’ ούλις τς φημιρήδις μαζιφτήκαν, παίρναν φουτουγραφίης τσι τραβούσαν βίντιου.


Έγινι χαμός , τ' αυτουκίνητα σταματήσαν οι κόσμους ήβγι όξου τσι λόγιαζει αυτό του σπάνιου φινόμινου μι μιγάλ πιριέργεια. Πότι άλλουτι θα ξαναδεί βυτίου σι άλλου σπιτ, όπους κανταντήσαμι μάλλουν σπανίους.

Γίναν τσι μιρικά κουτσουμπουλιά γι’ αυτόν π’ ήβαζι πιτρέλιου, ότι κουνουμά απ’ τ’ δλεια τ, άλλους άφνι υπουνουούμινα για ύπουπτις δραστηριότητις .

-Να γατί εχ λιφτά τσι μπουρεί τσι βαζ πιτρέλιου, αλής σι μας π’ παένουμι μι του σταυρό στου χερ.