12/3/15

Οι ξένις γλώσσις - Ανέκδουτου

Του Μητρέλ τσι του Γιουργέλ καθώς παγαίναν στου δρόμου τσ' σταματά ένα τουρίστας τσι τσ' ρουτά μια πληρουφουρία αλλά ε καταλάβαν τίπουτα.

Τσ' ρουτά τότι η ξένους  
-Αγγλικά ξέρετε;
-Οχ λεν μ' ενα στόμα. 
-Γαλλικά ξέρετε;
-Οχ λεν πάλι 
-Ιταλικά ξέρετε
-Πάλι οχ 

Τελικά ε μπουρέσαν να συνινουηθούν, μόλις φέυγ η ξένους λέγ του Μητρέλ.

-Γιουργέλ ε πάμι α μάθουμι καμιά ξέν γλώσσα α μπουρούμι α συνιννουούμαστι

Τότι τ' λεγ του Μητρελ. 

- Μι λέγς ξίτσκα ε Γιουργέλ αυτός π' ήξηρι τρείς γλώσσις συνιννουήστσι;