1/4/14

Σπά η Καλλικράτς σι....ουχτώ Δήμ. Ηπιτέλους!

Άδκα κατηγουρήσαμι τς άρχουντις τς Λέσβου αφού τιλικά καταφέραν του ακατόρθουτου. 

Μιτά απού συντουνσμένις προυσπάθειης ηνουθήκαν ουλ τσ' αφήσαν πίσου τς κατηγουρίης π’ έρχνι η ένας στουν άλλουν τσι κάναν μια ηπιτρουπή σπασίματους τ' καλλικράτ. Συναντθήκαν , συμφουνήσαν, πήραν του αγιρουπλάνου τσι πήγαν κατ’ ηφθείαν σ’ βουλή τσι μι τσαμπουκά πιράσαν τρουπουλουγία σπασίματους που πέρασι παμψιφή. 

Του κατόρθουμα είνι μιγάλου γιατί σπασμένους καλλικράτς θα γίν μόνου σ΄Λέσβου σι κανένα άλλου νησί τσι μάλιστα σι ουχτό δήμ. 

Ετς ε θα βγεί κανένας παραπουνούμινους αφού θα μοιραστούν ουλ οι υπουψήφιοι τς Δήμ τσι θα πάρ η καθένας ντουν απού έναν τσι θα είνι ούλ ηφχαριστημέν.

Η Λέσβους θα ξαναγίν όπους παλιά, ανάπτυξ μιγάλ, δρόμ, καράβια τσι αγιρουπλάνα θα κβανούν τουρίστις. 

Σκουπίδια ε θα βλέπουμι πια, τα δημόσια κτήρια θα ηπισκιβαστούν, η προυκυμάια ε θα ν' εχ πια πλαστικά παραπήγματα, τα πάρκα θα καθαρστούν, τσι γή στσυλ θα μαζιφτούν.

Ούλα τα αγρουτικά ιατρεία τσι τα κέντρα υγείας θα ξανανοίξειν. Τα ΙΚΑ θα ξαναγυρίσειν πάλι πίσου έϊτσι π’ ήταν τσι θα ξαναλειτουργήσειν. 

Κάθι χουριό θ ν’ εχ σχουλειό μι δάσκαλου, παπά τσι μπιχτσί(αγρουφύλακα). Άντι τσι σ’ ανώτιρα. 

ΚΑΛΟ ΑΠΡΙΛ