14/2/14

- Ανέκδουτου - Του Νκουλέλ μι τν ανθουδέσμ
Σ’ γιουρτή τουν ηρωτευμένων μπαίν η σύζυγους χαρά χαρούμινους μι μια ανθουδέσμ στου σπίτ τ τσι βλέπ τν γναίκα τ στου κρεβάτ μι του καλύτιρου τ φίλου.
Βγάζ του κυνηγιτικό τ τσι μπαμ μπαμ καθαρίζ του φίλου τ.
Μιτά απού μια μκρή σιουπή, λέγ η γναίκα τ:
- Νκουλέλ, ετσ όπους πας σι λίγου τσιρό θα μείνς χουρίς φίλους!