26/1/14

Τσιρδίστι του πιτρέλιου τς χρουνιάςΔείτι τ' παραπάνου εικόνα απαντήστι στν ηρώτησ τσι θα τσιρδίστι ουλου του πιτρέλιου τς χρουνιά σας. Εν είνι τίπουτα, πανεύκουλου, φαντασία θελ.

 Η ερώτησ π' πρεπ να βρείτι είνι:


Ποιος απ’ ουλ τς Κινέζ νυστάζ; Καλή ηπιτυχία! Χαχαχαχα!!!!